Revenue

Year 2076 BS


MonthRevenue
Baisakh 1,98,380.00
Jestha 1,72,690.00
Asad1,48,340.00
Shrawan1,74,065.00
Bhadra1,05,115.00
Asoj3,24,535.00
Kartik2,25,690.00
Mangsir
Poush
Magh
Falgun
Chaitra